Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego TOBI POLSKA 

Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności dostosowaną do przepisów RODO. 

§1 DEFINICJE

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny – TOBI Polska Anna Żelazek, ul. Górska 32, 78-500 Drawsko Pomorskie
 3. Cennik dostaw towarów – znajdujące się pod adresem www.tobi-polska.com zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. Dane kontaktowe:

 adres: TOBI Polska Anna Żelazek, ul. Górska 32, 78-500 Drawsko Pomorskie
e-mail: 
contact@tobi-polska.com
telefon: 
+48 798 798 206

 Nr konta bankowego PL: 72 1020 2847 0000 1702 0194 3760 

 Kontakt ze sklepem od pn.-pt. od 9-17

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienionego w cenniku dostaw.
 2. Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 6. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 10. Kupujący– zarówno Konsument jak i Klient
 11. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 12. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 13. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem.
 16. Prawa konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827.).
 17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego, jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy
 20. Regulamin –niniejszy regulamin;
 21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy
 22. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tobi-polska.com
 23. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TOBI Polska Anna Żelazek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8571853102, REGON 321218124 
 24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 25. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 26. Towary– wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w Sklepie
 27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:

1)   nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)   nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

3)   nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;

4)   została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

5)   w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

6)   nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 1. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.  

§2 Ogólne warunki

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży zgodnie z prawem lokalnym, właściwym dla siedziby Sprzedającego 
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od Wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego podane są w polskiej walucie oraz euro i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Sprzedający odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. Sklep umożliwia nabywanie Towarów przez Internet, pod adresem: www.tobi-polska.com
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

1)   potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia oraz informacji o prawie odstąpienia od umowy;

2)   dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.

 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w ogólnodostępnych przeglądarkach. 
 3. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 4. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.
 5. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, materiałów,  z których są wykonane itp. oraz cen 
 7. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
 8. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 9. Klient Sklepu zobowiązany jest do korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego oraz korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu

§3 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient powinien przechowywać w poufności nadane podczas rejestracji hasło i nie powinien udostępniać go osobom trzecim.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§4 Zasady składania Zamówienia

1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie do koszyka produktu;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • wybór miejsca wydania rzeczy;
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Realizuj zamówienie”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

§5 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska,
  2. przesyłka kurierska za pobraniem.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność za pobraniem
  2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  3. Płatności elektroniczne
  4. Płatność kartą płatniczą.
 1. Płatność przy opcji wysyłka za pobraniem, tj. Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki metodą płatności dostępną w u przewoźnika realizującego dostawę.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności za Produkt, a kończy po otrzymaniu Produktu przez Klienta. Z chwilą dostawy za ryzyko związane z Produktem (w tym utraty lub zniszczenia) odpowiada Klient.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu

§6 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularz w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. O przewidywanym czasie dostawy zamówienia, Klient zostanie poinformowany przy kroku wybrania płatności ( kurier DPD do 3 dni roboczych) oraz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia – czas ten może się różnić w zależności od wybranych artykułów i metod wysyłki. Bardziej dokładną szacunkową datę dostawy, będzie możną znależć w potwierdzeniu wysyłki, które Klient otrzyma w e-mailu, kiedy zamówienie będzie już w drodze. Kurierzy DPD dostarczają przesyłki w godz. 8.00-20.00 od poniedziałku do piatku.
 4. Jesli firmie kurierskiej nie uda sie dostarczyć paczki za pierwszym razem, kurier podejmie kolejną próbę dostaczenia, a w przypadku jej niepowidzenia, jeszcze jedną. Po trzech próbach paczka trafi na 5 dni roboczych do najbliższego punktu DPD i dopiero stamtąd zostaje odesłana do Sprzedającego.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego świata.
 8. Dostawa Produktu do Klienta na terenie Polski jest bezpłatna (wybranym przez Administratora przewoźnikiem). Koszty dostawy Produktu poza teren Polski są odpłatne i są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia w momencie wyboru miejsca wysyłki.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §1 pkt. 4. Oświadczenie można złożyć również poprzez przesłanie wypełnionego formularza Odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorce użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca jest zobowiązany odesłać towar w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy w odniesieniu do Umowy:
  1. w przypadku sprzedaży towarów z personalizacją. Oznacza to, ze sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na specjalne zamówienie Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcy,
  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcy, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  3. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8 Reklamacja i zwroty

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdził, że nie jest zgodny z zamówieniem: nie zgadza się rodzaj produktu lub zawiera wady techniczne, powinien skontaktować się ze sklepem w celu ustalenia sposobu ropatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje ropatrywane są najpóżniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach , nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub poprzez odesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju celowe lub przypadkowe uszkodzenia mechaniczne: rozdarcia, przecięcia oraz uszkodzenia wynikające ze złego użytkowania.
 8. Nie przyjmujemy przesyłek odsłyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konultacji.
 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 pkt. 4  niniejszego Regulaminu. 
 10. Koszty zwiazane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

PRODUKTU PODCZAS TRANSPORTU

 1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.
 2. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niekompletnego.
 2. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych:
 • Listem,
 • Listem polecony,
 • Przesyłką za pobraniem.

ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U z 2014 roku,poz. 827) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu umowy lub wypełnić formularz zwrotów, przesyłając go na e-mail sklepu contact@tobi-polska.com
 2. Warunkiem jest idealny stan towaru, nie noszący sladów użytkowania w stanie nienaruszonym. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. Wszystkie produkty muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu. Ze zwracanym towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zamówienie (paragon lub fakturę) oraz wypełniony formularz zwrotu.
 3. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru.
 4. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów.
 5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.
 6. Paczkę zwrotną należy przesłać na adres: TOBI Polska Anna Żelazek, ul.Górska 32,78-500 Drawsko Pomorskie

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta:
  1. wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCHZGODNIE Z ROPORZĄDZENIEM GDPR/RODO

 MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

Serwery Sprzedawcy znajdują się w Unii Europejskiej. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wszystkie z nich spełniają wymagane zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych obywateli państw członkowskich UE.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora tak długo, jak długo jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (w zakresie wykonania na rzecz Użytkownika zawartych przez niego umów – np. dane kontaktowe, zapis korespondencji i zapisy transakcji), do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody) lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu.

W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub zgody na przesyłanie informacji handlowej poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej informację o cofnięciu zgody i wskazaniu, o którą zgodę chodzi na adres: contact@tobi-polska.com. Po odwołaniu zgody/zgód Użytkownik nie będzie otrzymywał materiałów marketingowych ani informacji handlowych pochodzących od Administratora. Wycofanie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej taki sprzeciw należy przesłać na adres:  contact@tobi-polska.com.

Po wniesieniu sprzeciwu Użytkownik nie będzie otrzymywał żadnych materiałów marketingowych od Administratora.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się mailowo z Administratorem na adres:  contact@tobi-polska.com.

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Sprzedawca może aktualizować Politykę Prywatności przez publikację nowej wersji na stronie internetowej Sklepu, ze wskazaniem daty publikacji.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu i/lub przesłanie stosownej informacji w wiadomości e-mail.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Regulamin obowiązuje od dnia: 1.08.2021.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 – formularz reklamacyjny